Sidebar

29
Fri, Oct
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Unit Perancangan Dan Penyelidikan

Tools
Typography

Fungsi Dan Peranan Unit Perancangan Dan Penyelidikan

 1. Menghadiri Mesyuarat OSC/PBT.
 2. Memantau ulasan permohonan Kebenaran Bertulis yang perlu dipohon kepada Lembaga melalui Mesyuarat OSC.
 3. Mengadakan lawatan tapak bagi memantau pematuhan kes-kes yang terlibat dengan permohonan Kebenaran Bertulis di tapak.
 4. Menyemak, memproses, mengadakan lawatan tapak dan menyediakan surat ulasan maklumbalas ke Mesyuarat OSC/PBT dalam tempoh 14 hari.
 5. Mengemaskini permohonan-permohonan yang diterima/dikeluar dari/ke Mesyuarat OSC/PBT ke dalam sistem pangkalan data KM dan KB bagi memudahkan pemantaun dan semakan dibuat.
 6. Menghadiri bengkel dan seminar (“training of trainers”), menyemak dan memproses surat ulasan dan maklumbalas bagi penyediaan kajian-kajian pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak JPBD Negeri Selangor dan JPBD Semenanjung agar selaras dengan kepentingan dan kehendak Lembaga.
 7. Menyediakan dan menyemak surat ulasan maklumbalas untuk tujuan Mesyuarat J/K Perancang Negeri Selangor.
 8. Membuat kerja-kerja pendigitan, penyuntingan, pengemaskinian, mencarta, menyelia dan memasukkan maklumat attribut bagi peta GIS Lembaga untuk aktiviti-aktiviti berikut secara berkala.
 9. Memantau perjalanan dan pelaksanaan pembangunan projek aplikasi GIS terbuka (E-LUAS) dapat digunapakai sepenuhnya iaitu bagi Modul Asas dan Modul Abstraksi Sumber Air.
 10. Menyediakan dan menyelaras Latihan Hands-On untuk pelaksanaan E-LUAS.
 11. Menyedia dan mendokumentasikan hasil cetakan untuk kegunaan bahagian, seksyen dan unit Lembaga.
 12. Mengenalpasti kawasan sumber air kolam (bekas tasik dan lombong) yang berpotensi untuk diwartakan. Kerja-kerja pewartaan ini melibatkan penentuan sempadan warta, peringkat kelulusan MMKN, pelantikan juruukur, kerja-kerja ukur, penyediaan pelan rangka dan pelan warta.
 13. Mengenalpasti kawasan sumber air lain yang berpotensi untuk diwartakan iaitu sungai dan empangan.