Sidebar

03
Jum, Dis
As soon as you open an account Bet365 will send you a 10 digit Offer Code via email. Receive Your £200 bet365 Welcome Promo Bonus plus £50 Mobile Promo

Jawatankuasa Teknikal LUAS

Alat
Tipografi

Objektif Jawatankuasa

Menyelaras  pembangunan LUAS dengan agensi/jabatan lain bagi aspek teknikal dan perundangan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan efektif fungsi dan kuasa LUAS sebagaimana yang terkandung dalam seksyen 6(1),Enakmen LUAS 1999 dan tertakluk kepada arahan Lembaga.

Setiausaha

Pengarah LUAS

Ahli Jawatankuasa
 1. Yang diPertua Majlis-majlis Perbandaran atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri; dan
 2. Pegawai Jabatan Penyiasatan Kajibumi atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri;
 3. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri;
 4. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri;
 5. Pengarah Jabatan Alam Sekitar;
 6. Pengarah Jabatan Bekalan Air;
 7. Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri;
 8. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri;
 9. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri;
 10. Pengarah Jabatan Tanah dan Galian Negeri;
 11. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri;
 12. Mana-mana anggota yang boleh dilantik oleh Lembaga.

 

Pengerusi

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor