Pelencongan Air bagi Penjanaan Elekrik

Alat
Tipografi

Pengenalan

 

Projek pembangunan stesen minihidro merupakan saranan daripada pihak Kerajaan Malaysia di dalam Program Pembangunan Janakuasa Kecil Tenaga Yang Boleh Diperbaharui (Small Renewable Energy Program - SREP) yang dilancarkan pada 11 Mei 2001. Ia merupakan salah satu langkah kerajaan untuk menggalakkan penggunaan sumber Tenaga Yang Boleh Diperbaharui (Renewable Energy, RE) dalam bidang penjanaan kuasa elektrik yang disasarkan 11% pada tahun 2020. Ini adalah sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memperluaskan lagi perkembangan pembangunan Tenaga RE sebagai sumber bahan api di bawah Dasar Kepelbagaian Bahan Api Negara.

Peranan LUAS

 

Berdasarkan peruntukan dalam seksyen 42(1) Enakmen LUAS 1999, bahawa tiada seorang pun atau pihak berkuasa awam boleh, kecuali di bawah dan menurut terma-terma suatu lesen yang dikeluarkan di bawah seksyen 59, melalui longkang, saliran, saluran, paip atau lain-lain cara melencongkan air mana-mana sungai daripada alur semulajadinya.

Selaras dengan itu, pihak pemaju dikehendaki memohon lesen untuk melencongkan air daripada sesuatu sungai bagi kegunaan penjanaan elektrik daripada pihak Lembaga dengan mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri selaras dengan Seksyen 42(3) dan Seksyen 59(e) Enakmen LUAS 1999 serta Peraturan – Peraturan Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik (Selangor) 2014.

Di samping itu, seksyen 44(1) Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 memberikan kuasa perundangan kepada Lembaga untuk mengenakan caj ke atas penggunaan, abstraksi, pengeluaran, pembuangan, penyaliran, pelencongan dan pengepongan air atau sumber lain dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

 

Punca Kuasa
Fi dan Caj

Caj yang dikenakan

  1. Kadar caj yang dikenakan adalah RM 50,000.00 / MegaWatt

Fi Pelesenan

  1. Fi Pendaftaran (Sekali Sahaja) RM150
  2. Fi Lesen (Setiap Tahun) RM200
Permohonan Lesen Pelencongan Air Bagi Penjanaan Elektrik

Selaras dengan itu, menurut seksyen 42(3) Enakmen LUAS 1999 bahawa lesen untuk melencongkan air dari suatu sungai bagi kegunaan menjanakan letrik boleh diberikan oleh Lembaga dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri.

Lanjutan daripada seksyen 42(3) Enakmen LUAS 1999, Peraturan-Peraturan Pelencongan Air bagi Penjanaan Elektrik (Selangor) 2014 telah diwartakan pada tahun 2014. Peraturan tersebut diadakan untuk memperjelaskan lagi kuasa Lembaga terhadap pelencongan air bagi penjanaan elektrik, kawalan pelencongan air bagi penjanaan elektrik, pelesenan, penguatkuasaan serta lain – lain perkara yang termaktub dalam peraturan tersebut.

Di samping itu, seksyen 44(1) Enakmen Lembaga Urus Air Selangor 1999 memberikan kuasa perundangan kepada Lembaga untuk mengenakan caj ke atas penggunaan, abstraksi, pengeluaran, pembuangan, penyaliran, pelencongan dan pengepongan air atau sumber lain dengan kelulusan Pihak Berkuasa Negeri melalui pemberitahuan dalam Warta.

Dalam hubungan ini, Kerajaan Negeri Selangor melalui Mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) Ke 28/2005 yang telah bersidang pada 26 Oktober 2005 telah meluluskan Cadangan Projek Pembinaan Stesen Mini Hidro Di Sungai Kerling, Daerah Hulu Selangor oleh Syarikat Renewable Power Sdn. Bhd. untuk pembangunan projek tersebut yang menjanakan tenaga maksimum sebanyak 2 Mega Watt (MW)/hari.  Permohonan lesen pelencongan aliran air Sungai Kerling dengan kapasiti aliran 1.42 m3 telah diluluskan dengan kadar caj pelencongan air sebanyak RM 100,000.00 (RM 50,000.00/MW) untuk penjanaan maksimum 2 Mega Watt. Projek tersebut telah mula beroperasi pada 1 Oktober 2009.

Borang Permohonan