Objektif Penubuhan

Alat
Tipografi
  • Memastikan Sumber Air, Lembangan Sungai, Perairan Pantai dan alam persekitarannya berada di dalam keadaan yang terpelihara dan mampan bagi menyokong pembangunan sosioekonomi Negeri yang sentiasa berdaya maju.
  • Melaksanakan fungsi sebagai perancang, pelaksana, penyelaras, pemudah cara, penyelidik dan penguatkuasa secara efektif, sistematik dan efisien dalam pembangunan dan pengurusan sumber air.
  • Mewujudkan suasana yang menggalakkan penyertaan sektor awam dan swasta dalam pengurusan sumber air dengan mengambilkira kepentingan awam dan Kerajaan Negeri serta menanamkan kesedaran orang ramai tentang pentingnya sumber air dipelihara.
  • Sebagai sumber rujukan dan model ikutan pengurusan sumber air bersepadu yang unggul kepada negeri-negeri di Malaysia serta negara luar.