Selasa, Ogos 04, 2020

Pengenalan IRBM

Konsep Integrated River Basin Management(IRBM) telah dikenalpasti oleh pihak JPS lebih dari 10 tahun yang lalu tetapi penerapan konsep IRBM ini adalah agak perlahan di kalangan agensi kerajaan. Maka dengan itu, Perdana Menteri pada ketika itu telah mengarahkan penubuhan Lembaga Urus Air Selangor (LUAS) pada tahun 1999 di peringkat Negeri Selangor sebagai model institusi yang akan memainkan peranan penting dalam pengurusan bersepadu lembangan sungai dan pengurusan sumber air. Dalam RMK-8 (2001-2005), Pelan Rumusan Perspektif Ketiga (OPP3) 2001-2010 (diluluskan oleh Parlimen pada April 2001) dan Pelan Spatial Kebangsaan telah memasukkan konsep IRBM ke dalam rancangan tersebut.

Objektif keseluruhan projek adalah merangkumi aspek perlindungan, pemuliharaan, dan pengurusan bersepadu lembangan sungai di Semenanjung Malaysia. Maka bagi mencapai objektif tersebut, koordinasi yang baik antara agensi persekutuan dan agensi negeri dalam menyediakan sokongan teknikal bagi pembangunan model dan garispanduan pengurusan lembangan sungai. Projek dokumen adalah berdasarkan program kerjasama antara Kerajaan Malaysia - Program Bantuan Alam Sekitar Kerajaan Denmark.


Masalah pencemaran alam sekitar di Malaysia banyak berlaku di lembangan sungai. Terdapat banyak sungai yang mempunyai tahap kualiti airnya yang rendah dan kandungan kelodak yang tinggi akibat daripada pencemaran logam berat, sisa toksik, aktiviti pertanian dan aktiviti harian penduduk sekitarnya. Kehilangan biodiversiti di kawasan tadahan akibat daripada pencemaran dan bencana banjir yang berlaku dilembangan sungai disebabkan perubahan gunatanah. Disampig itu, masalah kekurangan bekalan air akan berlaku apabila musim kemarau. Punca kepada permasalahan ini ada sangat luas dan komplek. Antara punca utamanya adalah kerana pengurusan lembangan sungai pada ketika ini adalah dipecahkan mengikut bidangkuasa agensi masing-masing termasuk kuasa penguatkuasaan.

 

Maka dengan itu, pengurusan lembangan sungai secara bersepadu adalah penting bagi mewujudkan koordinasi antara agensi dalam pengurusan sumber air dan alam sekitar kelak.

Dikemaskini Pada : Rabu, 11 Januari 2017 11:26