Unit Kewangan

Fungsi Unit Kewangan
 
  • Menyediakan laporan kewangan, penyata kewangan Lembaga dan memastikan semua rekod-rekod perakaunan disimpan dengan betul dan teratur.
  • Memastikan penyata akaun Lembaga disediakan dengan teratur.
  • Menyediakan anggaran-anggran belanjawan Lembaga.
  • Menyemak dan memantau perbelanjaan Lembaga berdasarkan prosedur keweangan dan Enakmen LUAS 1999.
  • Memantau perolehan Lembaga mengikut tatacara perolehen dan prosedur kewangan.
  • Memantau peruntukan Lembaga bagi projek pembangunan dan menyediakan laoporan prestasi pelaksanaan projek pembangunan.
  • Merancang, mengawal dan menyelenggara urusan pelaburan dan rekod-rekod perakaunan pelaburan.
  • Menguruskan pinjaman kakitangan.

Carta Unit KewanganCarta Unit Kewangan