Enakmen

Enakmen-enakmen yang berikut telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, Selangor, pada 9 April 1999, adalah diisytiharkan untuk makluman umum:

  ENAKMEN LEMBAGA URUS AIR SELANGOR 1999