Loader
Logo LUAS
Print
Published at :
Modified at : 2022-04-10
Jumlah pelawat : 901

PENGERUSI

Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

OBJEKTIF JAWATANKUASA

Menyelaras pembangunan LUAS dengan agensi/jabatan lain bagi aspek teknikal dan perundangan dalam memastikan kelancaran pelaksanaan efektif fungsi dan kuasa LUAS sebagaimana yang terkandung dalam seksyen 6(1),Enakmen LUAS 1999 dan tertakluk kepada arahan Lembaga.

SETIAUSAHA

Pengarah LUAS

AHLI JAWATANKUASA

 1. Yang diPertua Majlis-majlis Perbandaran atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri; dan
 2. Pegawai Jabatan Penyiasatan Kajibumi atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri;
 3. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri;
 4. Pengarah Jabatan Pertanian Negeri atau mana-mana pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk hal ehwal itu dalam Negeri;
 5. Pengarah Jabatan Alam Sekitar;
 6. Pengarah Jabatan Bekalan Air;
 7. Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri;
 8. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri;
 9. Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri;
 10. Pengarah Jabatan Tanah dan Galian Negeri;
 11. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri;
 12. Mana-mana anggota yang boleh dilantik oleh Lembaga.


Artikel Berkaitan

FacebookFollow us on Facebook
TwitterFollow us on Twitter
YoutubeFollow us on Youtube
RSSFollow our RSS Feed
InstagramFollow us on Instagram